Six Sigma Yellow Belt - eLearning (inkl. examination + gratis omtentamen)

7.500,00 SEK

eLearning

Six Sigma Yellow Belt (SSYB™)-kursen är anpassad för att hjälpa alla som är intresserade av att förstå vad Six Sigma är; lära sig viktiga koncept inom Six Sigma; och för att få en grundläggande förståelse för hur Six Sigma-metoden fungerar för att förbättra kvaliteten och minska defekter. Syftet med Six Sigma Yellow Belt-examen är att bekräfta att du har en grundläggande förståelse för Six Sigma. När du klarar provet kommer du att ackrediteras som "Six Sigma Yellow Belt"

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion till Six Sigma

  Lektion 01

  - Kvalitetshistorik (Deming, Juran, JIT, Ishikawa, Taguchi, etc.)
  - Utvecklingen av Six Sigma
  - Att definiera Six Sigma - filosofi och mål
  - Översikt av Six Sigma DMAIC-processen
  - Intressenter och att sätta upp ett Six Sigma-projekt
  - Identifiering och dokumentation av intressentkrav
  - Identifiering av intressenter och kunder
  - Insamling och analys av data
  - Bestämning av kritiska krav
  - Kriterier för projektval
  - Fastställande av prestandakriterier
  - Användning av finansiella kriterier för att utvärdera projektets fördelar
  - Maximera projektets fördelar för organisationen

 2. Projektplanering

  Lektion 02

  - Skapa projektstadga

  - Förhandlingsstadga

  - Hantera teamdynamik

  - Initiera team

  - Stadier av teamutveckling – Maslows behovshierarki

  - Motivationstekniker

  - Konfliktlösningstekniker

  - Ledarskapsstilar

  - Roller som spelas av människor i ett projekt

  - Nyckelverktyg för projektledning och planering

 3. Sex Sigma-metodik - Definition

  Lektion 03

  Inmatningar

  - Behov av Six Sigma-projekt, sponsring av företagsledningen, kärnteam identifierat 

  Verktyg
  - Organisationshierarki
  - Översiktsprocesskartor
  - Översiktliga pareto-diagram
  - Verktyg för idégenerering och kategorisering

  Utdata

  - Projektstadga
  - Etablera metrk
  - Definition av problem
  - Roller och ansvarsområden

 4. Six Sigma-metodik - Mätning

  Lektion 04

  - Målsättningar för mätningsfasen

  Inmatningar

  - Resultaten av definieringsfasen

  Verktyg

  - Datainsamlingsverktyg och tekniker

  - Måttvågar

  - Valideringstekniker (R & R-mätningar)

  - Statistiska fördelningar
  - Datautvinning
  - Diagram
  - Process kartan
  - Verktyg för intressenter
  - Kostnader i processen

  Utdata

  - Väldefinierade processer

  - Baslinjeprocesskapacitet
  - Process parameters affecting CTQs 
  - kostnader av dålig kvalitet (Cost of poor quality) (COPQ)
  - Mätbara system

 5. Sex Sigma-metodik - Analysera

  Lektion 05

  Mål för analysfasen

  Ingångar
  - Resultat av mätningsfasen

  Verktyg
  - Ishikawadiagram
  - Felmod och effektanalys
  - Hypotesstudie
  - Processkapabilitetsstudie
  Resultat
  - Huvudsakliga orsaker till defekter
  - Specifika och gemensamma orsaker till variation
  - DPMO och sigma-nivå

 6. Six Sigma-metodiken - Förbättra

  Lektion 06

  Inmatningar

  - Resultat av analysfasen

  Verktyg

   - Avkastning på investering
  - Lösningars designmatris 
  - Utformning av försök
  - Taguchis robusthetskoncept 
  - Metod för responsytanalys 
  - Verktyg för projektplanering och ledning 
  - Prototyper 

  Utdata

  - Kostnad/nytta för olika lösningar

  - Val av lösningar för implementering

  - Implementationsplan

 7. Sex Sigma-metodiken - Kontroll

  Lektion 07

  Ingångar
  - Resultat av förbättringsfasen

  Verktyg

  - kontrol plan
  - Att föra en statistisk kontroll process
  - Lean enterprise
  - 5S
  - Kaizen
  - Kanban
  - Totalt produktivt innehåll
  - Re-analysis av mätbara system

  Resultat
  - Genomförda lösningar
  - Reviderat mätsystem
  - Kontrollplan för fortsatta fördelar
  - Förbättrar processkapaciteten
  - Lärdomar

 8. Fallstudier

Lärandemål

Under certifieringskursen för Six Sigma Green Belt kommer deltagarna att kunna utveckla:

Koncept

Förstå koncepten, implementeringen och målen med Six Sigma. Utbilda, dokumentera, övervaka, svara och anpassa systemen.

Processförbättring

Kunna använda en strukturerad metod för processförbättringar i sina organisationer

DMAIC

Färdighet i att använda DMAIC-metodiken (Definiera, Mäta, Analysera, Implementera och Kontrollera)

Kontrollera defekter

Färdighet i att förutse, förebygga och kontrollera defekter i en process. Förståelse för elementen av slöseri.

Kvalitetsförbättring

Färdighet i att uppnå hållbar kvalitetsförbättring genom processförbättring.

Processupptäckt

Förståelse för verktyg för processupptäckt, variation i processer, minska variation i processer och uppnå förutsägbara resultat. Förmåga att identifiera, mäta och analysera processpotential

Metodologier

Att förstå när man ska använda vilken Six Sigma-metodik. Användning av inferentiell statistik, hypotesprövning. Förmåga att använda kapabilitetsanalys och förståelse för användningen av statistisk processtyrning.

Luta

Kunskap om sambanden mellan Lean-verktyg

Nyckelfunktioner

Videor

40 högkvalitativa videor (ungefär 4 timmars varaktighet)

Studieguider

8 användbara studieguider (finns även i nedladdningsbara format)

Referens

Referensmaterial för att hjälpa dig att lära dig

Hero

Vem bör anmäla sig till det här programmet?

Denna kurs rekommenderas starkt för anställda och organisationer som behöver en standardiserad metod för problemlösning för kontinuerlig förbättring inom kvalitetsledning.

Ingenjör för kontinuerlig förbättring

Produktionslinjechefer

Kvalitetssäkringschefer

Senior systemingenjörer

Projektledareare

Starta kursen nu

Six Sigma Yellow Belt

Fördelar med Six Sigma

 • Six Sigma hjälper företag att minska kostnader och öka produktiviteten
 • Six Sigma förbättrar kvaliteten på projektresultat genom att minska ineffektivitet och defekter
 • Six Sigma ökar kundnöjdhet och lojalitet
 • Certifierade Six Sigma-specialister kan hjälpa till att öka avkastningen på investeringen avsevärt
 • Det finns huvudsakligen två metoder för Six Sigma, nämligen DMAIC och DMADV.

DMAIC

DMAIC är en datadriven metodik inom Six Sigma för att förbättra befintliga produkter och processer. DMAIC-processen bör användas när en befintlig produkt eller process kan förbättras för att uppfylla eller överträffa kundkrav. DMAIC-metodiken består av fem faser:

 • Definiera - Definiera projektets mål och leveranser (interna och externa).
 • Mät - Mät processen för att fastställa nuvarande processprestanda (baslinje).
 • Analysera - Upptäck grundorsakerna till defekter.
 • Förbättra - Förbättra processen genom att eliminera brister.
 • Kontroll - Kontrollera framtida prestation.

DMADV

är en vanlig DFSS (Design för Six Sigma)-metodik som används för att utveckla en process eller produkt som ännu inte finns i företaget. DFSS är en tillämpning av Six Sigma som fokuserar på design eller omgestaltning av de olika processerna som används vid tillverkning av produkter eller leverans av tjänster genom att beakta kundbehov och förväntningar. DMADV används när den befintliga produkten eller processen inte uppfyller kundspecifikationen eller Six Sigma-nivån, även efter optimering med eller utan användning av DMAIC. DMADV-metodiken består av fem faser:

 • Definiera projektets mål och kundleveranser
 • Mät processen för att bestämma den nuvarande prestandanivån
 • Analysera och fastställa grundorsakerna till defekter
 • Designa processen i detalj för att uppfylla kundbehov
 • Validera prestandan hos designen och dess förmåga att uppfylla kundbehov

Provformat och funktioner

 • Flervalsfrågor
 • 90 frågor per tentamen 
 • En poäng tilldelas för varje rätt svar 
 • Inga avdrag för fel svar
 • Varaktighet 120 minuter 
 • Säkrat onlineprov

Six Sigma Green Belt-kursen fokuserar på att ge studenter en förståelse för olika Six Sigma-verktyg och tekniker som är användbara för att förbättra produktionsprocessen och minimera defekter i den slutliga produkten med större betoning på den praktiska tillämpningen av dessa verktyg och tekniker i organisationen.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;